فیلم | گلزنى فوق العاده زیبا روی ٢٦ پاس دقیق

فیلم | گلزنى فوق العاده زیبا روی ٢٦ پاس دقیق
یکی از زیباترین صحنه‌هاى جام‌های جهانى مربوط به دیدار آرژانتین و صریستان در جام جهانى ٢٠٠٦ است که یک گل روی 26 پاس دقیق حاصل می‌شود.

فیلم | گلزنى فوق العاده زیبا روی ٢٦ پاس دقیق

یکی از زیباترین صحنه‌هاى جام‌های جهانى مربوط به دیدار آرژانتین و صریستان در جام جهانى ٢٠٠٦ است که یک گل روی 26 پاس دقیق حاصل می‌شود.
فیلم | گلزنى فوق العاده زیبا روی ٢٦ پاس دقیق