فیلم | ۲۰ سی‌سی؛ مقدار خونی که شهیدان برای امنیت هر ایرانی داده‌اند

فیلم | ۲۰ سی‌سی؛ مقدار خونی که شهیدان برای امنیت هر ایرانی داده‌اند
در یک مصاحبه شوکه کننده در تهران، مردم محاسبه کردند که شهیدان برای هر ایرانی و امنیت او چند سی سی از خون خود را فدا کردند.

فیلم | ۲۰ سی‌سی؛ مقدار خونی که شهیدان برای امنیت هر ایرانی داده‌اند

در یک مصاحبه شوکه کننده در تهران، مردم محاسبه کردند که شهیدان برای هر ایرانی و امنیت او چند سی سی از خون خود را فدا کردند.
فیلم | ۲۰ سی‌سی؛ مقدار خونی که شهیدان برای امنیت هر ایرانی داده‌اند