مراجعه ۳۳ هزار نفر به بیمارستان صحرایی مرز شلمچه

مراجعه ۳۳ هزار نفر به بیمارستان صحرایی مرز شلمچه
مهر نوشت: رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان گفت: طی ۲۰ روز گذشته قریب به ۳۳ هزار نفر به بیمارستان صحرایی دانشکده علوم پزشکی آبادان مستقر در مرز شلمچه مراجعه کرده اند.

مراجعه ۳۳ هزار نفر به بیمارستان صحرایی مرز شلمچه

مهر نوشت: رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان گفت: طی ۲۰ روز گذشته قریب به ۳۳ هزار نفر به بیمارستان صحرایی دانشکده علوم پزشکی آبادان مستقر در مرز شلمچه مراجعه کرده اند.
مراجعه ۳۳ هزار نفر به بیمارستان صحرایی مرز شلمچه