مشمولانی که بدون غیبت درخواست معافیت پزشکی کنند غایب نیستند

مشمولانی که بدون غیبت درخواست معافیت پزشکی کنند غایب نیستند
مشمولی که بدون غیبت درخواست معافیت پزشکی کند و تایید شود در زمان اعزام غایب نیست.

مشمولانی که بدون غیبت درخواست معافیت پزشکی کنند غایب نیستند

مشمولی که بدون غیبت درخواست معافیت پزشکی کند و تایید شود در زمان اعزام غایب نیست.
مشمولانی که بدون غیبت درخواست معافیت پزشکی کنند غایب نیستند

خرید بک لینک