معاملات مسکن رونق گرفت

معاملات مسکن رونق گرفت
دنیای اقتصاد نوشت:بازار معاملات مسکن در دومین ماه پاییز تحت تاثیر دو فاکتور، چرخش کرد و مجددا در مسیر رشد به سمت فاز رونق قرار گرفت.

معاملات مسکن رونق گرفت

دنیای اقتصاد نوشت:بازار معاملات مسکن در دومین ماه پاییز تحت تاثیر دو فاکتور، چرخش کرد و مجددا در مسیر رشد به سمت فاز رونق قرار گرفت.
معاملات مسکن رونق گرفت