منتظر افشاگری هشت شاکی باشید!

منتظر افشاگری هشت شاکی باشید!
همچنان وضعیت مجتبی جباری با استقلال مشخص نیست و این بازیکن هنوز جایی در تیمش ندارد.

منتظر افشاگری هشت شاکی باشید!

همچنان وضعیت مجتبی جباری با استقلال مشخص نیست و این بازیکن هنوز جایی در تیمش ندارد.
منتظر افشاگری هشت شاکی باشید!