نارضایتی منصوریان از بازیکنی که قرار بود فیکس باشد

نارضایتی منصوریان از بازیکنی که قرار بود فیکس باشد
مجید حسینی در دیدار با گسترش فولاد نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد.

نارضایتی منصوریان از بازیکنی که قرار بود فیکس باشد

مجید حسینی در دیدار با گسترش فولاد نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد.
نارضایتی منصوریان از بازیکنی که قرار بود فیکس باشد