نسل جدید تانک‌های ضدانفجار/بازگشت زره به حالت اولیه

نسل جدید تانک‌های ضدانفجار/بازگشت زره به حالت اولیه
ایسنا نوشت: محققان صنایع نظامی BAE در بریتانیا برای اولین‌بار با الهام از اسکلت خارجی مستحکم حشرات جان سخت موفق به تولید تانک ضد انفجار شدند.

نسل جدید تانک‌های ضدانفجار/بازگشت زره به حالت اولیه

ایسنا نوشت: محققان صنایع نظامی BAE در بریتانیا برای اولین‌بار با الهام از اسکلت خارجی مستحکم حشرات جان سخت موفق به تولید تانک ضد انفجار شدند.
نسل جدید تانک‌های ضدانفجار/بازگشت زره به حالت اولیه