نگاهی به هویت گمشده متولدین جنگ در «ناوردگاه»

نگاهی به هویت گمشده متولدین جنگ در «ناوردگاه»
نمایشگاه «ناوردگاه» با موضوع جنگ و آسیب‌های جنگ، کار امیر سرافرازیان از روز جمعه چهارم اسفندماه در گالری عمارت روبرو افتتاح می‌شود.

نگاهی به هویت گمشده متولدین جنگ در «ناوردگاه»

نمایشگاه «ناوردگاه» با موضوع جنگ و آسیب‌های جنگ، کار امیر سرافرازیان از روز جمعه چهارم اسفندماه در گالری عمارت روبرو افتتاح می‌شود.
نگاهی به هویت گمشده متولدین جنگ در «ناوردگاه»