همه چیز درباره «داوود احمدی‌نژاد»؛ خیرخواهی که به دیار باقی شتافت