هواپیمای سقوط کرده پسابرجامی نبود

هواپیمای سقوط کرده پسابرجامی نبود
در حالی این ابهام ایجاد شده که هواپیمای سقوط کرده تهران – یاسوج جزو ای‌تی‌آرهای جدیدی است که وارد آسمان کشور شده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این هواپیما قدیمی بوده و پسابرجامی نیست.

هواپیمای سقوط کرده پسابرجامی نبود

در حالی این ابهام ایجاد شده که هواپیمای سقوط کرده تهران – یاسوج جزو ای‌تی‌آرهای جدیدی است که وارد آسمان کشور شده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این هواپیما قدیمی بوده و پسابرجامی نیست.
هواپیمای سقوط کرده پسابرجامی نبود