واکنش‌های مجازی بامزه ؛این بار سوژه فردوسی‌پور بود!

واکنش‌های مجازی بامزه ؛این بار سوژه فردوسی‌پور بود!
ارسال پیامک برای ادای دین به منصورپورحیدری ، این بار برای عادل فردوسی‌پور حاشیه‌ساز شد.

واکنش‌های مجازی بامزه ؛این بار سوژه فردوسی‌پور بود!

ارسال پیامک برای ادای دین به منصورپورحیدری ، این بار برای عادل فردوسی‌پور حاشیه‌ساز شد.
واکنش‌های مجازی بامزه ؛این بار سوژه فردوسی‌پور بود!

واتساپ جی بی