واکنش‌ توئیتری‌ میرسلیم‌ به‌ تبرئه شدن‌ سعید طوسی

واکنش‌ توئیتری‌ میرسلیم‌ به‌ تبرئه شدن‌ سعید طوسی

به گزارش جهان نیوز، میرسلیم با اشاره به پرونده سعید طوسی در توییتر خود نوشت:

وقتی یک خادم قرآنی متهم می‌شود، پرونده را نمی‌توان با محکومیت اولیه یا تبرئه در تجدید نظر خاتمه یافته تلقی کرد.

حفظ حرمت قرآن ایجاب می کند ادعای شاکیان یا دفاعیات متهم ، هر دو، در اعادۀ دادرسی بدقت رسیدگی شود.
 

واکنش‌ توئیتری‌ میرسلیم‌ به‌ تبرئه شدن‌ سعید طوسی

به گزارش جهان نیوز، میرسلیم با اشاره به پرونده سعید طوسی در توییتر خود نوشت:

وقتی یک خادم قرآنی متهم می‌شود، پرونده را نمی‌توان با محکومیت اولیه یا تبرئه در تجدید نظر خاتمه یافته تلقی کرد.

حفظ حرمت قرآن ایجاب می کند ادعای شاکیان یا دفاعیات متهم ، هر دو، در اعادۀ دادرسی بدقت رسیدگی شود.
 

واکنش‌ توئیتری‌ میرسلیم‌ به‌ تبرئه شدن‌ سعید طوسی