واکنش علی دایی به خبر سقوط هواپیما و درگذشت شاگردش

واکنش علی دایی به خبر سقوط هواپیما و درگذشت شاگردش
در لیست درگذشتگان در حادثه سقوط هواپیما یک نام آشنا به چشم می‌خورد.

واکنش علی دایی به خبر سقوط هواپیما و درگذشت شاگردش

در لیست درگذشتگان در حادثه سقوط هواپیما یک نام آشنا به چشم می‌خورد.
واکنش علی دایی به خبر سقوط هواپیما و درگذشت شاگردش