پارلمان عراق با ادغام حشد شعبی در ارتش موافقت کرد

پارلمان عراق با ادغام حشد شعبی در ارتش موافقت کرد
ایسنا نوشت: پارلمان عراق با ادغام نیروهای بسیج مردمی موسوم به “حشد شعبی” در ارتش این کشور موافقت کرد.

پارلمان عراق با ادغام حشد شعبی در ارتش موافقت کرد

ایسنا نوشت: پارلمان عراق با ادغام نیروهای بسیج مردمی موسوم به “حشد شعبی” در ارتش این کشور موافقت کرد.
پارلمان عراق با ادغام حشد شعبی در ارتش موافقت کرد