پزشکیان: بروز فاجعه انسانی در عصر الکترونیک قابل قبول نیست

پزشکیان: بروز فاجعه انسانی در عصر الکترونیک قابل قبول نیست
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی بروز فاجعه ی انسانی در عصر الکترونیک را غیر قابل قبول خواند و گفت: مجلس در پیگیری موضوع و شناسایی و برخورد با مقصران حادثه ی تلخ قطار تبریز – مشهد از حق مردم کوتاه نمی آید.

پزشکیان: بروز فاجعه انسانی در عصر الکترونیک قابل قبول نیست

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی بروز فاجعه ی انسانی در عصر الکترونیک را غیر قابل قبول خواند و گفت: مجلس در پیگیری موضوع و شناسایی و برخورد با مقصران حادثه ی تلخ قطار تبریز – مشهد از حق مردم کوتاه نمی آید.
پزشکیان: بروز فاجعه انسانی در عصر الکترونیک قابل قبول نیست