پیکر علی خوش‌لفظ تشییع شد

پیکر علی خوش‌لفظ تشییع شد
در تشییع پیکر علی خوش‌لفظ در محوطه حوزه هنری، همرزمانش از اخلاق و روحیه فرهنگی او گفتند.

پیکر علی خوش‌لفظ تشییع شد

در تشییع پیکر علی خوش‌لفظ در محوطه حوزه هنری، همرزمانش از اخلاق و روحیه فرهنگی او گفتند.
پیکر علی خوش‌لفظ تشییع شد