ژاپن شدیدا مراقب حضور نظامی روسیه در جزایر کوریل است

ژاپن شدیدا مراقب حضور نظامی روسیه در جزایر کوریل است
دبیر کل کابینه وزرای ژاپن اعلام داشت که استقرار سامانه های موشکی روسیه در جزایر ایتوروپ و کوناشیر ( کوریل ) بر مذاکرات بین مسکو و توکیو تاثیر گذار نخواهد بود.

ژاپن شدیدا مراقب حضور نظامی روسیه در جزایر کوریل است

دبیر کل کابینه وزرای ژاپن اعلام داشت که استقرار سامانه های موشکی روسیه در جزایر ایتوروپ و کوناشیر ( کوریل ) بر مذاکرات بین مسکو و توکیو تاثیر گذار نخواهد بود.
ژاپن شدیدا مراقب حضور نظامی روسیه در جزایر کوریل است