کتابشهر با طرح عیدانه به پیشواز میلاد پیامبر (ص) رفت

کتابشهر با طرح عیدانه به پیشواز میلاد پیامبر (ص) رفت
به مناسبت فرخنده میلاد پیامبر رحمت و مهربانی(ص) و امام جعفر صادق(ع) طرح عیدانه کتاب کتابشهرهای ایران از دوشنبه ۱۳ آذر در بیش از چهل شعبه کتابشهر ایران در سراسر کشور آغاز شد.

کتابشهر با طرح عیدانه به پیشواز میلاد پیامبر (ص) رفت

به مناسبت فرخنده میلاد پیامبر رحمت و مهربانی(ص) و امام جعفر صادق(ع) طرح عیدانه کتاب کتابشهرهای ایران از دوشنبه ۱۳ آذر در بیش از چهل شعبه کتابشهر ایران در سراسر کشور آغاز شد.
کتابشهر با طرح عیدانه به پیشواز میلاد پیامبر (ص) رفت