کشف دو نوع ماده مخدر جدید صنعتی

کشف دو نوع ماده مخدر جدید صنعتی
گمرک ایران علاوه بر کشف ۱۰ کیلو هرویین، ۷کیلو شیشه،۱۳۶ کیلو ناس و ۸کیلو تریاک، در روزهای اخیر، از توقیف دو نوع ماده مخدر جدید خبر داد.

کشف دو نوع ماده مخدر جدید صنعتی

گمرک ایران علاوه بر کشف ۱۰ کیلو هرویین، ۷کیلو شیشه،۱۳۶ کیلو ناس و ۸کیلو تریاک، در روزهای اخیر، از توقیف دو نوع ماده مخدر جدید خبر داد.
کشف دو نوع ماده مخدر جدید صنعتی