گفت‌وگوهای سخت “لودریان” در تهران

گفت‌وگوهای سخت “لودریان” در تهران
گفت‌و‌گوهای “ژان‌ایو‌لودریان” در تهران سخت و چالش برانگیز خواهد بود. سختی سفر وزیر امور‌خارجه فرانسه به تهران از آن‌روست که می‌کوشد به عنوان عضوی از تروئیکا (انگلیس، فرانسه و آلمان) به رفع نارضایتی‌های واشنگتن از برجام پرداخته و تهران را وادار به قبول خواست‌هایی کند که اعتراض برانگیز است…

گفت‌وگوهای سخت “لودریان” در تهران

گفت‌و‌گوهای “ژان‌ایو‌لودریان” در تهران سخت و چالش برانگیز خواهد بود. سختی سفر وزیر امور‌خارجه فرانسه به تهران از آن‌روست که می‌کوشد به عنوان عضوی از تروئیکا (انگلیس، فرانسه و آلمان) به رفع نارضایتی‌های واشنگتن از برجام پرداخته و تهران را وادار به قبول خواست‌هایی کند که اعتراض برانگیز است…
گفت‌وگوهای سخت “لودریان” در تهران