در “دهانی عاری از دندان پوسیده” چه اتفاقی می افتد؟

در “دهانی عاری از دندان پوسیده” چه اتفاقی می افتد؟
ایسنا نوشت: دبیر شورای سلامت دهان وزارت بهداشت از ادامه طرح فلورایدتراپی در دانش آموزان و گسترش آن به مقطع دبیرستان در سال جاری خبر داد.

در “دهانی عاری از دندان پوسیده” چه اتفاقی می افتد؟

ایسنا نوشت: دبیر شورای سلامت دهان وزارت بهداشت از ادامه طرح فلورایدتراپی در دانش آموزان و گسترش آن به مقطع دبیرستان در سال جاری خبر داد.
در “دهانی عاری از دندان پوسیده” چه اتفاقی می افتد؟

بک لینک