۳۲۰ بسته زیست محیطی در ماسال گیلان توزیع شد

۳۲۰ بسته زیست محیطی در ماسال گیلان توزیع شد
۳۲۰ بسته زیست محیطی شامل کیسه زباله – برچسب شعار زیست محیطی – سه نوع اطلاعیه زیست محیطی توزیع نمود.

۳۲۰ بسته زیست محیطی در ماسال گیلان توزیع شد

۳۲۰ بسته زیست محیطی شامل کیسه زباله – برچسب شعار زیست محیطی – سه نوع اطلاعیه زیست محیطی توزیع نمود.
۳۲۰ بسته زیست محیطی در ماسال گیلان توزیع شد

بک لینک