تصویب “بودجه در اختیار” برای نجفی/ خاصه خرجی در شهرداری ادامه دارد؟

تصویب “بودجه در اختیار” برای نجفی/ خاصه خرجی در شهرداری ادامه دارد؟
شورای شهر تهران امروز به ماندن تبصره‌ای در هزینه های سال آینده شهرداری تهران رای داد تا محمدعلی نجفی، شهردار تهران، ۴۵ میلیارد تومان “بودجه در اختیار” داشته باشد.

تصویب “بودجه در اختیار” برای نجفی/ خاصه خرجی در شهرداری ادامه دارد؟

شورای شهر تهران امروز به ماندن تبصره‌ای در هزینه های سال آینده شهرداری تهران رای داد تا محمدعلی نجفی، شهردار تهران، ۴۵ میلیارد تومان “بودجه در اختیار” داشته باشد.
تصویب “بودجه در اختیار” برای نجفی/ خاصه خرجی در شهرداری ادامه دارد؟