تصاویر | بارش برف در سنندج

تصاویر | بارش برف در سنندجشهر سنندج با بارش برف سفیدپوش شد. تصاویر | بارش برف در سنندج شهر سنندج با بارش برف سفیدپوش شد.تصاویر | بارش برف در سنندج

READ MORE