معصومه ابتکار: جشنواره بین المللی فیلم سبز مردم را به حفاظت از محیط زیست دعوت می کند

معصومه ابتکار: جشنواره بین المللی فیلم سبز مردم را به حفاظت از محیط زیست دعوت می کندمعاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محافظت از محیط زیست درباره جشنواره بین المللی…

READ MORE