فیلم | تاکید مدیرعامل راه آهن در شهریور ماه بر جلوگیری از بروز سانحه | «ماندن» با «نماندن»

فیلم | تاکید مدیرعامل راه آهن در شهریور ماه بر جلوگیری از بروز سانحه | «ماندن» با «نماندن»مدیرعامل تازه استعفا کرده راه آهن شهریور همین امسال در جمع شورای مدیران…

READ MORE