توضیحات رئیس قوه‌قضاییه درباره ممنوع التصویری “فردی”/ نماینده مجلس نمی‌تواند هر افترایی را مطرح کند

توضیحات رئیس قوه‌قضاییه درباره ممنوع التصویری “فردی”/ نماینده مجلس نمی‌تواند هر افترایی را مطرح کندرئیس قوه قضاییه تضعیف، تخریب و زیر سوال بردن توانمندی ها، تلاش ها و دستاوردهای نظامی،…

READ MORE