شبکۀ “الجزیره آمریکا” بسته شد

شبکۀ “الجزیره آمریکا” بسته شدالعالم نوشت: شبکۀ “الجزیره آمریکا”، پس از سه سال تلاش پرهزینه و ناکام برای ورود به عرصۀ تلویزیون کابلی در ایالت متحده، تعطیل شد. شبکۀ “الجزیره…

READ MORE