فساد “یقه‌بسته‌ سفید”ها/ شهرت خاوری به حضور در “راهپیمائی نهم دی” بود!

فساد “یقه‌بسته‌ سفید”ها/ شهرت خاوری به حضور در “راهپیمائی نهم دی” بود! گروه سیاسی جهان نیوز، محسن مهدیان: فساد یقه سفیدها همه جائی و دارای ادبیات جهانی است.  اما فساد…

READ MORE