جهانگیری: دولت ضمن اعتقاد به مبارزه با فساد هزینه آن را نیز می‌پردازد

جهانگیری: دولت ضمن اعتقاد به مبارزه با فساد هزینه آن را نیز می‌پردازد
معاون اول دولت به نامه دانشجویانی که به استناد سخنان احمد توکلی، دولت را متهم به «بی انضباطی مالی» کرده بودند، پاسخ داد.

جهانگیری: دولت ضمن اعتقاد به مبارزه با فساد هزینه آن را نیز می‌پردازد

معاون اول دولت به نامه دانشجویانی که به استناد سخنان احمد توکلی، دولت را متهم به «بی انضباطی مالی» کرده بودند، پاسخ داد.
جهانگیری: دولت ضمن اعتقاد به مبارزه با فساد هزینه آن را نیز می‌پردازد

خرید بک لینک

فانتزی