حکم دادگاه برای “قصاب بوسنی” خشم مسلمانان و صربها را برانگیخت

حکم دادگاه برای “قصاب بوسنی” خشم مسلمانان و صربها را برانگیخت
محکومیت رادوان کاراجیچ به ۴۰ سال زندان واکنش های متفاوتی را میان صربها و مسلمانان بوسنی بر انگیخته است.

حکم دادگاه برای “قصاب بوسنی” خشم مسلمانان و صربها را برانگیخت

محکومیت رادوان کاراجیچ به ۴۰ سال زندان واکنش های متفاوتی را میان صربها و مسلمانان بوسنی بر انگیخته است.
حکم دادگاه برای “قصاب بوسنی” خشم مسلمانان و صربها را برانگیخت

تکنولوژی جدید

شبکه خانگی