“مرد بیمار خاورمیانه” در خطر است

واحد مرکزی خبر نوشت: کاهش ارزش پول عربستان سعودی خطرات سیاسی بزرگی برای این کشور نفتی به دنبال دارد.

دانلود فیلم

شهرداری